سلستین

 

مشخصات و ویژگی­ها: کانی سلستین تنها کانی است که می­ توان عنصر استرانسیوم را از آن استخراج نمود. در حال حاضر متاسفانه با وجود ذخایر بسیار سلستین در ایران این ماده به صورت خام صادر می­ گردد.

فرمول شیمیایی کانی اصلی: سولفات استرانسیوم (SrSO4)

خلوص: محدوده خلوص پایین 50 درصد تا 99 درصد

مکان: بخش مرکزی ایران شامل کویر مرنجاب، سمنان، مشهد و … 

Stronitum SilicateProduct Name:
Technical gradeGrade:

Glass & Ceramic

Application:

SrO.2.23SiO2Formula:
White color powderApperance:
Max 0.5%Moisture (150c):
Chemical Analysis
36±1SrO
54±2SiO2
4±1.5CaO
0.4±0.15BaO
0.3±0.15MgO
1±0.4Al2O3
0.2±0.1K2O
2±0.5Na2O
0.4Fe2O3
In the bag of 1200KgPackage Type:
Stronitum CarbonateProduct Name:
Technical gradeGrade:
SrCO3Formula:
White color powderApperance:
87±1Assay:
Chemical Analysis
60±1SrO
1.7SiO2
3CaO
0.1BaO
0.5MgO
1.1Al2O3
0.1K2O
1.3Na2O
0.1Fe2O3
30L.O.I
In the bag of 1200KgPackage Type: