زغال سنگ

مشخصات و ویژگی­ها: 

زغال سنگ حرارتی، زغال سنگ کک شو

ترکیب کانی شناسی: 

مطابق جداول زیر

 

مکان: کرمان، شمال (؟)

زغال سنگ حرارتی
خاکستر20-25%
مواد فرار9-12%
رطوبتmax %5
گوگرد%1>
دانه بندی0-50mm
کربن65-70%
موجودی2000 ton
زغال سنگ حرارتی
خاکستر10-15%
مواد فرار9-12%
رطوبتmax %5
گوگرد%1>
دانه بندی30-150mm
کربن75-80%
موجودی1000 ton
زغال سنگ حرارتی
خاکستر25-30%
مواد فرار9-12%
رطوبت5%
گوگرد<%1
دانه بندی0-10mm
کربن55-66%
موجودی700 tonماهیانه 
زغال سنگ حرارتی
خاکستر28-35%
مواد فرار9-12%
رطوبت5%
گوگرد<%1
دانه بندی10-30mm
کربن58-63%
موجودی500 tonماهیانه 
زغال سنگ حرارتی
خاکستر37-43%
مواد فرار10-15%
رطوبتmax %5
گوگرد%1>
دانه بندی0-150mm
کربن48-53%
موجودی20000 ton
زغال سنگ کک شو
خاکستر15-20%
مواد فرار22-24%
رطوبتmax %5
گوگرد<%1.2
دانه بندی0-150mm
کربن56-62%
موجودی500 tonماهیانه