خدمات ما

کلیه امور اداری مرتبط با معدن، ثبت در سامانه کاداستر، سامانه جامع تجارت ایران، مشاوره و همراهی از ثبت تا استخراج، بهره برداری، بازاریابی و فروش